تعرفه خطوط اختصاصی  پیش شماره 1000 سامانه آریاپیامک

تعرفه خطوط اختصاصی  پیش شماره 2000 سامانه آریاپیامک

نوع شماره سفارشی غیر سفارشی
شماره 14 رقمی 400,000 ریال 150,000 ریال
شماره 13 رقمی 700,000 ریال 450,000 ریال
شماره 12 رقمی 1,500,000 ریال 800,000 ریال
شماره 11 رقمی 2,800,000 ریال 1,600,000 ریال
شماره 10 رقمی 4,000,000 ریال 1,800,000 ریال
شماره 9 رقمی 5,000,000 ریال 2,500,000 ریال
شماره 8 رقمی 7,000,000 ریال 3,500,000 ریال
شماره 7 رقمی موجود نیست موجود نیست
نوع شماره هزینه سفارش
شماره 14 رقمی موجود نیست
شماره 13 رقمی موجود نیست
شماره 12 رقمی 220,000 ریال
شماره 11 رقمی 430,000 ریال
شماره 10 رقمی 550,000 ریال
شماره 9 رقمی 750,000 ریال
شماره 8 رقمی 1,300,000 ریال
شماره 7 رقمی لطفا تماس بگیرید

تعرفه خطوط اختصاصی  پیش شماره 3000 سامانه آریاپیامک

تعرفه خطوط اختصاصی  پیش شماره 5000 سامانه آریاپیامک

نوع شماره هزینه سفارش
شماره 14 رقمی 150,000 ریال
شماره 13 رقمی موجود نیست
شماره 12 رقمی 900,000 ریال
شماره 11 رقمی موجود نیست
شماره 10 رقمی 1,100,000 ریال
شماره 9 رقمی لطفا تماس بگیرید
شماره 8 رقمی لطفا تماس بگیرید
شماره 7 رقمی موجود نیست
نوع شماره هزینه سفارش
شماره 14 رقمی 150,000 ریال
شماره 13 رقمی 400,000 ریال
شماره 12 رقمی 800,000 ریال
شماره 11 رقمی 1,100,000 ریال
شماره 10 رقمی 1,400,000 ریال
شماره 9 رقمی 1,700,000 ریال
شماره 8 رقمی لطفا تماس بگیرید
شماره 7 رقمی لطفا تماس بگیرید

 

تبصره 1: قیمت خطوط سفارشی در اپراتورهای 2000، 3000 و 5000 می بایست استعلام گردد.

تبصره 2: قیمت خطوط 8 رقمی 021 متناظر با شماره تلفن ثابت مبلغ 900,000 ریال می باشد

آریاپیامک